Ахундов гастроэнтеролог паразитолог гепатолог

 • Гастроентерологія Паразитологія Гепатологія

   Як показує медична статистика, кількість захворювань шлунково-кишкового тракту в останній час постійно зростає. Не в останню чергу, це повязано з особливостями нашого сучасного життя - постійні стреси та психо-емоційне напруження при якісній і кількісній невідівідності харчування до індивідуальних потреб організму. Всі знають принципи здорового харчування, але далеко не всі їх дотримуються. А ще з'явилися можливості подорожувати світом та куштувати екзотичні страви, які зовсім не підходять до нашого генотипу харчування. Інколи, з таких подорожей люди привозять не тільки незабутні враження, а ще і різні хвороби, про які вони навіть і не здогадуються.

       

  В нашій клініці ведуть прийом лікарі-гастроентерологи Ахудндов Валід Джалалович та Матяш Людмила Олександрівна.

  Ведучий спеціаліст, Ахундов Валід Джалалович, який ефективно займається проблемы паразитології і гепатології.

  Багаторічний досвід роботи, який лікар набув практикуючи у нашій країні, так і за кордоном, дозволяють Ахундову Валіду Джалаловичу ефективно лікувати різні хвороби шлунково-кишкового тракту та печінки. Великі успіхи лікар має в діагностиці та лікуванні хвороб, що визвані паразитами - гельмінтами та простійшими.

  Лікар Ахундов В.Д. активно слідкує за останніми досягненнями світової медичної науки та активно використовує передові наукові розробки в повсякденній медичній практиці.

  На протязі 15 років, лікар Ахундов В.Д. був провідним фахівцем в клініці "Времена года" (АР Крим, Ялта)


  Кандидат медичних наук Матяш Людмила Олександрівна поєднує наукову діяльність з практичною медициною. 

 • Гастроэнтерология Паразитология Гепатология

   Как показывает медицинская статистика, количество заболеваний желудочно-кишечного тракта в последнее время постоянно растет. Не в последнюю очередь это связано с особенностями нашей современной жизни - постоянные стрессы и психо-эмоциональное напряжение при качественном и количественном несоответствии питания к индивидуальным потребностям организма.

  Все знают принципы здорового питания, но далеко не все их соблюдают. А еще появились возможности путешествовать по миру и пробовать экзотические блюда, которые не подходят к нашему генотипу питания. Иногда, из таких путешествий люди привозят не только незабываемые впечатления, а еще и различные болезни, о которых они даже и не догадываются.

       

  В нашей клинике ведет прием врачи-гастроэнтерологи, Ахундов Валид Джалалович и  Матяш Людмила Александровна.

  Ведущий специалист Ахундов Валид Джалалович эффективно занимается проблемами паразитологии и гепатологии .

  Многолетний опыт работы, врач получил практикуя в нашей стране, так и за рубежом, позволяют Ахундов Валиду Джалаловичу эффективно лечить различные болезни желудочно-кишечного тракта и печени. Большие успехи врач имеет в диагностике и лечении болезней, вызванных паразитами - гельминтами и простейших.

  Врач Ахундов В.Д. активно следит за последними достижениями мировой медицинской науки и активно использует передовые научные разработки в повседневной медицинской практике.

  На протяжении 15 лет, врач Ахундов В.Д. был ведущим специалистом в клинике "Времена года" (АР Крым, Ялта)

  Кандидат медицинских  наук Матяш Людмила Александровна обьединяет науно-практическую деятельность с практичной медициной.